• Park Etnograficzny w Niechorzu
  • Muzeum Rybołówstwa Morskiego
  • Święto Śledzia Bałtyckiego

Zaproszenie do składania ofert na realizację robót budowlanych

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego zaprasza do składania ofert na realizację robót budowlanych w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału rekreacyjnego i turystycznego Pomorza Zachodniego poprzez budowę parku etnograficznego w Niechorzu – Etap I sposobem na rozwój lokalnego rynku pracy opartego o endogeniczny potencjał gminy Rewal”

 

Termin składania ofert

03-06-2019

Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

1185416

Dokumentacja projektowa dostępna jest pod tym adresem internetowym:

https://www.dropbox.com/s/kvg8kpav2jk0xwg/Projekt%20budowlany.rar?dl=0

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej „OFERTA – roboty budowlane. Nie otwierać przez godziną 12:00 dnia 03.06.2019” na adres siedziby Zamawiającego, nie później niż do dnia 03.06.2019 do godziny 11:30.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryk Gmyrek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501 528 071

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału rekreacyjnego i turystycznego Pomorza Zachodniego poprzez budowę parku etnograficznego w Niechorzu – Etap I sposobem na rozwój lokalnego rynku pracy opartego o endogeniczny potencjał gminy Rewal”

Kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów

Roboty budowalne realizowane będą na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego oraz przedmiaru, stanowiących załącznik do zapytania.

Zapytanie dotyczy I etapu realizacji inwestycji obejmującego budowę budynków 4 i 5 tzn. budynek wystawowy i wystawowo-gastronomiczny wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczna i zagospodarowaniem terenu oraz budowa pieca chlebowego i wędzarni w historycznej technologii. Dokumentacja projektowa dostępna jest pod tym adresem internetowym:

https://www.dropbox.com/s/kvg8kpav2jk0xwg/Projekt%20budowlany.rar?dl=0

UWAGA: Załączony przedmiar ma charakter wyłącznie informacyjny. Oferent jest zobowiązany do

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie - niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Zakończenie - 30.10.2020 r.

Załączniki do pobrania ze strony:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185416

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, to znaczy wykonał należycie roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące budowę rekonstrukcji zabytkowych budynków drewnianych, a wartość każdej przekraczała 600.000,00 zł.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy i która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej) lub będzie dysponował taką osobą podczas realizacji zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu zobowiązań podatkowych w Urzędzie Skarbowym.

Warunki zmiany umowy

Umowa może zostać zmieniona w sytuacji zaistnienia zdarzeń losowych lub zdarzeń niemożliwych do przewidzenia, niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta

Dokument/y potwierdzający doświadczenie;

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne;

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu zobowiązań podatkowych w Urzędzie Skarbowym;

Dokument potwierdzający kwalifikacje kierownika budowy.

Zamówienia uzupełniające

Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień uzupełniających na usługi lub roboty budowlane polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych

Święto Śledzia 2010 - dokument Robert Dajczak / Przemysław Łonyszyn